Tags : สวดมนต์

นะโม 3 จบ นั้น คือ คาถาอะไรแล้วทำไมต้องสวดก่อนเริ่ม คาถาอื่น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ คาถาที่ใครๆ ก็ท่องได้ นั้น จริงๆแล้วยนั้นคือ คาถาอะไร แล้ว ทำไมต้องสวดก่อนคาถาอื่น นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นั้น มีคำแปลดังนี้ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ว่าง่ายๆ ก็คือ คาถา บูชาพระพุทธเจ้านั้นเอง แล้ว ทำไมเราต้องกล่าวก่อน ที่จะขึ้น คาถาอื่น หลายคนคงจะสงสัยว่า ทำไมต้องกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้านี้ก่อนว่าคาถา (โบราณเรียกตั้งนะโม ๓ จบ) หรือนำหน้าบทสวดมนต์ต่างๆ ตลอดด้วย ที่มาของคำบูชาพระบรมศาสดานี้ มีเรื่องเล่าว่า ณ แดนหิมวันต์ประเทศ มีเทือกเขาชื่อว่า สาตาคิรี เป็นที่ร่มรื่น รมณียสถาน เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุมเทพยดา อันมีนามตามที่อยู่ว่า สาตาคิรียักษ์ มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมวันต์ ทางทิศเหนือ เป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณ สาตาคิรียักษ์ได้มีโอกาสสดับ […]อ่านต่อ